Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Hoe krijg je 'ze' mee?

De huidige trends in organisatie-ontwikkeling worden verschillend beleefd. Van kans tot uitdaging. Dit is niet alleen te herleiden tot persoonlijke ambities of voorkeuren. De vraag 'hoe krijg je ze mee' kun je beter aan de voorkant stellen dan aan de achterkant. De meeste winst valt te halen wanneer álle belanghebbenden ook betrokkenen mogen zijn: minimaal in de communicatie over de veranderingen. Beter nog in een passende vorm van samenwerking.

Leidende principes

In onze benadering van interventies/transities/veranderingsprocessen werken we met een aantal leidende principes. In dit Blog een korte toelichting van de wet van Maier.

E = K x A  (Effect = Kwaliteit x Acceptatie)

De wet van Maier stelt dat het Effect wordt gestuurd door twee variabelen: Kwaliteit en Acceptatie. Als één van beide klein of zelfs nul is dan zal het effect ook klein zijn!

Casus
Ik heb het afgelopen jaar mee mogen kijken met een manager van een ambulant team. Doel: invoeren van zelforganiserend werken. In het team ontstonden veel vragen: 'waarom?', 'hoe?', 'mogen we dan echt alles zelf beslissen?', ... De manager bereidde zich steeds beter voor: zijn argumenten waren goed onderbouwd, nut en noodzaak stonden in duidelijke taal (lees: cijfers) omschreven. Omdat dit de Acceptatie niet groter maakte zijn we een vertaalslag gaan maken van management-taal naar taal die de medewerkers meer zou kunnen aanspreken.
De manager is formeel en informeel in gesprek gegaan met de teamleden. Het begon duidelijk te worden dat de teamleden niet voor de organisatie werkten om de kengetallen te verbeteren. Wél om hun dienstverlening sterker te maken en de cliënten beter te kunnen ondersteunen. Deze kennis gaf de manager zicht op de manier waarop de Acceptatie kon worden vergroot: aandacht besteden aan de primaire taken, de casuïstiek en de behoeften van de medewerkers om hierin kwaliteit te kunnen leveren.

We horen graag uw ervaringen en vragen met betrekking tot zelforganiserende teams!