Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams
POST HBO LEERGANG

COÖRDINEREN IN DE COMPLEXE ZORG-CONTEXT   
DE BEROEPSKRACHT ALS SPIL BIJ COMPLEXE ZORGVRAGEN

 De zorg en begeleiding voor cliënten met een complexe en intensieve zorgvraag vraagt om professionele coördinatie. Tegelijkertijd is er de trend om te werken met teams die meer zelf-sturend of zelf-organiserend zijn. Functies als manager, intern begeleider of gedragsdeskundige komen hiermee in een andere relatie te staan tot de medewerkers primair proces. Deze medewerkers krijgen meer en meer een spilfunctie waarvoor aanvullende kenmerken nodig zijn. Welke scholingsbehoeften en ontwikkelingsvragen zijn er in uw teams?  Lees verder en/of download de brochure.

Meer informatie, contact of inschrijven:

Klik hier voor de planning  |  • Download  de brochure  |  Schrijf in via het formulier  |  Neem contact op.

Aanvullende Competenties in de spilfunctie

Naast een hoger opleidingsniveau (MBO4/HBO), aanvullende kennis over de doelgroep en vaardigheden als organiseren/coördineren vraagt de nieuwe werkwijze in organisaties ook aanvullende competenties waarvan in de praktijk blijkt vaak dat ze niet automatisch deel uitmaken van opleiding of ervaring:


 • Positioneren en coördineren in een multi-complexe zorgomgeving. Regiemodellen toepassen.
 • Verzakelijking combineren met mensgerichte zorg.
 • Overstijgend en proactief denken en handelen.
 • Coachen van collega’s, individueel en in teamverband. Strategische communicatie.
 • Persoonlijk leiderschap in houding en vaardigheden.
 • Systeemgericht werken met oog voor alle betrokkenen/ parallelprocessen.
 • Werken vanuit Doorleefde Diagnostiek™ en differentiatie.
 • Omgaan met diversiteit: ethische dilema’s, interculturele vaardigheden, organisatie-sensitiviteit, diplomatie en onderhandelen.


  

Ontwikkeling leergang

De leergang is ontwikkeld op basis van brede praktijkervaring met zorgteams, met leidinggevenden en ondersteunende disciplines uit het werkveld. Zowel in de ontwikkeling als uitvoering van deze leergang werken gedragswetenschappers, coaches/trainers, bevoegde docenten en ervaringsdeskundigen samen.

Eindtermen die behaald worden, zijn gebaseerd op diverse beroepscompetentieprofielen, waaronder:

o   VGN voor beroepskrachten niveau D

o   Jeugdwerker vakbekwaam professional

o   Overige in ontwikkeling

o   Erkend door CRKBO.
o   Erkend op Registerplein
o   Erkend door SKJ
o  
Accreditatie in aanvraag bij de branchevereniging VGN/SOEC.

Accreditatie-punten

 • SKJ-register erkenning voor 60 punten.
 • Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers 15.5 registerpunten
 • Registerplein Sociaal agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein GGZ-agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (geaccrediteerde scholing) 157 punten

Toekenning van punten voor Reflectie en Vrije Ruimte in overleg.

Doelgroep en doelstelling leergang

De leergang richt zich op het toerusten van medewerkers binnen VG, VVT en jeugdzorg en Speciaal Onderwijs die coördinerende taken hebben met betrekking tot cliënten met complexe, intensieve zorgvragen of (ernstige, tot zeer ernstige) gedragsproblematiek. Hieronder vallen medewerkers in de bestaande functies als CB-ers, PB-ers of Senior-begeleider en alle medewerkers in zelfsturende/zelforganiserende teams.

Focus van de leergang ligt op het vergroten en versterken van het gedragsrepertoire van de deelnemers:
- Beroepshouding en attitude
- Kennis
- Vaardigheden
Daarnaast draagt de leergang bij aan de persoonlijke vorming die hierbij noodzakelijk is op het gebied van taakvolwassenheid en attitude.

De opleiding wordt op HBO (+) niveau aangeboden. Hoogste rendement wordt gehaald door medewerkers met minimaal 2 à 3 jaar werkervaring.

Algemeen

• Deelnemers: minimaal 15, max. 21
• Studiebelasting:

 • Bijeenkomsten: 9 maal 2 dagdelen van 8 uur; examendag ook avond.
 • Zelfstudie: theorie 2-4 uur per bijeenkomst;
 • Individuele en groeps-opdrachten: gemiddeld 6-10 uur tussen de opleidingsdagen, zie planning.

Locatie
Scholingsruimte aan de Elburgerweg 11, 8071 TA Nunspeet, coaching op Stadsweg 4, 8084PJ  't Harde

Planning
Klik hier voor actuele planning en inschrijvingsmogelijkheden


Meer informatie, contact of inschrijven:

• Klik hier om een mail te sturen  |  • Download  de brochure  |  Schrijf in via het formulier  |  Neem contact op.