Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams


Inschrijven Leergang ( deelnemen in februari 2019? neem contact op voor mogelijkheden!)

Klik hier voor mobiele versie

Voorwaarden

     

Investering

 • Inschrijfgeld: 75,00

 • Cursusgeld: 2.450,00

 • Studiemateriaal: 90,00 exclusief verplichte literatuur

 • Examenkosten: 100,00
 • 3 Coachingsessies: 280,00

  Totale investering 2.995,00    Vrijgesteld van BTW in verband met onze registratie bij het CRKBO.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden

Zie hieronder voor de Specifieke voorwaarden van deze Leergang

________________________________________________________________________________________________

  

Onderstaande specifieke deelnamevoorwaarden leergang Coördineren in een complexe zorgcontext
zijn onlosmakelijk verbonden met onze algemene voorwaarden.

 

Omvang en begeleiding

De opleiding omvat 9 opleidingsdagen: 8 van effectief 8 uur per dag  en 1 dag van 12 uur, verdeeld over ongeveer 10 maanden. Eigen studiebelasting zal, afhankelijk van de leervaardigheid, 6 tot 10 uur tussen de opleidingsdagen.

Tijdens elke module is er een vaste docent ten behoeve van het groepsproces en integratie aanwezig. Daarnaast zal er altijd een tweede (gast) docent aanwezig zijn voor andere specialistische taken en algemene begeleiding.

Individuele coaching wordt verzorgd door een van de door Teamsaanzet voorgestelde vaste coaches.

De eindopdracht wordt beoordeeld in aanwezigheid van in principe alle betrokken docenten en coaches.

Tussentijdse studiebegeleiding per mail, via de ELO of zoals anders afgesproken.

 

Opleidingsdoel, afsluiting

Deze leergang richt zich op deze aanvullende competenties waarvan in de praktijk blijkt vaak dat ze niet automatisch deel uitmaken van opleiding of ervaring. De leergang sluit oa. aan bij de beroeps- competentie-profielen van de VGN.


Tijdens de leergang wordt gewerkt aan de volgende competenties:

1.     Coördineren in een multi-complexe zorgomgeving.

 1. Verzakelijking combineren met mensgerichte zorg.
 2. Overstijgend en proactief denken en handelen.
 3. Coachen van collega’s, individueel en inteamverband.      
 4. Persoonlijk leiderschap nemen in houding en vaardigheden.
 5. Systeemgericht werken met oog voor allebetrokkenen in het zorgproces.

  

Intrekking en opzegging
In geval van te late annulering of het niet verschijnen wordt het volledige cursusgeld berekend. Maatgevend is de datum van ontvangst van de annulering in ons kantoor. Vervangende deelnemers zullen worden aanvaard indien zij voldoen aan de toelatingseisen en onder zelfde voorwaarden.
Mocht deelname uitval optreden door ernstige problemen, welke de deelnemer niet te verwijten valt, zoeken de contractanten naar een aanvaardbare oplossing.   

Diensten, betalingsvoorwaarden

Het cursusgeld dient 14 dagen voor aanvang te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van Teamsaanzet. Andere betalingsvoorwaarden, bijvoorbeeld gespreide betalingen zijn mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3.3 van de Algemene Voorwaarden zal Teamsaanzet een herinnering sturen, vermeerderd met 25,00 extra administratiekosten en de vermelding van een nieuwe betalingstermijn. Wanneer opnieuw de vervaldatum van de factuur verstreken is behoudt Teamsaanzet zich het recht om rente in rekening te brengen die overeenkomt met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Daarnaast is Teamsaanzet bij overschrijding van de betalingstermijn bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Annulering door de Teamsaanzet

Betaalde cursusgelden zullen worden terugbetaald binnen een week na annulering. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.   

Deelname voorwaarden

De leergang Coördineren in een complexe zorgcontext is een nascholing voor mensen die een vooropleiding op minimaal MBO4 of HBO niveau hebben gevolgd en daarna minimaal 3 jaar werkervaring hebben opgedaan. Tenzij anders overeengekomen. 

Aanmelding

Aanmelding voor de cursus moeten schriftelijk worden gedaan. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Het deelnemersaantal is uit didactische redenen beperkt. De leergang kan plaatsvinden als er voldoende deelnemers zijn (12 tot 20 deelnemers).

Mocht er door overmacht, ziekte van docenten of soortgelijke dwingende omstandigheden, schema wijzigingen of annuleringen zijn van de kant van Teamsaanzet, geven wij dit zo snel mogelijk door en komen met een passende oplossing.

Wijziging van onderdelen

De wijziging van onderdelen in de leergang onderwerpen of
de vervanging van leraren door de organisator is niet een
beperking van de overeengekomen diensten, op voorwaarde
dat het de algemene doelstelling van de leergang niet significant beïnvloed.

De organisator behoudt zich het recht voor tot tijdelijke of permanente verplaatsing van de locatie uit overmacht en/of organisatorische redenen, en zal tijdig hierover informeren.

 Auteursrechten

Op alle in het kader van de cursus uitgegeven werkdocumenten en toegankelijk gemaakte inhouden, teksten, tabellen, grafieken en afbeeldingen rusten auteursrechten. Alle rechten, inclusief vertalingen, herdrukken, het publiekelijk maken en het maken van kopieën van de documenten of delen daarvan zijn aan de organisatoren voorbehouden. De openbaarmaking aan derden is verboden in enigerlei vorm. De documenten zijn exclusief alleen voor de deelnemers van een cursus beschikbaar, Het digitaal opslaan, is alleen toegestaan voor zijn / haar eigen opleiding. Gebruik boven de grenzen van de Duitse en Nederlandse auteurswet vereist de schriftelijke toestemming van de organisatoren.   

Aansprakelijkheid

Voor eventuele schade aan eigendommen of gezondheid van de student tijdens de nadering, het vertrek, of de uitvoering van de cursus dragen wij geen enkele aansprakelijkheid. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn daden en zijn gezondheid.Voor de aanpak van de uitvoering van de in de opleiding verworven vaardigheden in de eigen situatie dragen de organisatoren geen aansprakelijkheid. Een behandeling als onderdeel van de opleiding door andere deelnemers of de instructeurs van de deelnemers is op eigen risico. Compensaties zijn uitgesloten.   

Geheimhouding

De deelnemer verbindt zich ertoe ten aanzien van alle informatie die hij/zij heeft ontvangen voor onderwijsdoeleinden van docenten, Teamsaanzet of medestudenten geheimhouding te bewaren. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de docenten voor datgene wat zij tijdens de opleiding gedeeld krijgen en waarvan zij de gevoeligheid dienen te begrijpen.   

Privacy Policy

Voor een goede organisatie is het momenteel noodzakelijk persoonlijke gegevens digitaal te verwerken en op te slaan. De organisatie bewaart en beschermt de gegevens in overeenstemming met de stand van de techniek. De wet bescherming persoonsgegevens is hierbij van toepassing en leidraad.   

Klachtenregeling

Teamsaanzet heeft een klachtenregeling.